Tadashi Tokieda: Round Peg in a Square Hole Illusion