The Iron Sheik (1942 – 2023) Professional Wrestler