Valentina Cortese (1923 – 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=cVErmgAZpew